جنسیت: مرد
تولد و وفات: (1323 - ... ) 
محل تولد: ایران - تهران - تهران
شهرت علمی و فرهنگی: بازیگر
دارای مدرک تحصیلی دیپلم... فعالیت هنری با فیلمهای تبلیغاتی (1349) 
- فعالیت هنری با خوانندگی (1338) 
- شروع فعالیت در سینما با بازی در فیلم ̎ فاتحین صحرا ̎
- شروع مجدد فعالیت بازیگری از سال 1381 با فیلم ̎ دوئل ̎
- فاتحین صحرا (1350)
- خداحافظ رفیق (امیر نادری، 1350)
- صادق کرده (ناصر تقوائی، 1351)
- صبح روز چهارم (کامران شیردل، 1351)
- کافر (1351)
- تنگنا (امیر نادری، 1352)
- خروس (1352)
- کنیز (کامران قدکچیان، 1353)
- شرف (1354)
- هدف (1354)
- سفر سنگ (مسعود کیمیائی، 1357)
- ساخت ایران (1357)
- برزخی‌ها (ایرج قادری، 1361)
- خط قرمز (مسعود کیمیائی، 1361)
- عبور از میدان مین (1362)
- عقاب‌ها (ساموئل خاچیکیان، 1363)
- دوئل (احمدرضا درویش، 1381)